AnvändarvillkorFormkravBudskap

Ditt inlägg måste ha ett budskap som anses bidra till läsaren, således är inte Du i fokus för vad som publiceras utan istället målgruppens intresse. Du får som avsändare närvara i inlägget men bör ej stå som inläggets huvudperson. Samtliga publicerade inlägg skall rubriceras på ett intresseväckande vis som introducerar och ger en rättvisande bild av ämnet.

Språkbruk

Grammatiken i samtliga inlägg skall vara i tredjepersonsgrammatik. En röd tråd skall finnas och samtliga inlägg förväntas inrymma budskap formulerade kort och koncist. Enbart inlägg med korrekt grammatik godkännes för slutpublicering, fackmässigt språk skall i högsta möjliga mån undvikas, låt språket hålla en så allmän nivå som möjligt utan krav på läsarens eventuella förkunskaper.

Formatering

Insänt material förväntas hålla en innehållsmässigt hög kvalitet i såval text som bild och rörlig media. Ingen huvudrubrik får innehålla fler än 41 tecken (ink blanksteg) där inget ord är längre än 15 tecken. Ingressen får innehålla 175 tecken där första meningen bör sammanfatta artikeln och vara på max 75 tecken. Inga inlägg vår vara länge än 4400 tecken. Länkar av formen spam, korspostning, kedjebrevsverksamhet, pyramidspel och utbjudning av sexuella tjänster är förbjudet får ej förekomma i i inlägg och kan leda till avstängning.

Reklam

Företag och dina produkter får närvara i inlägg men ej på ett sätt som upplevs som direkt uppmanande till försäljning eller på ett för uttryckligt vis framhäver erbjudanden och produktegenskaper annat än som lösning på inläggets huvudproblemställning. Vid korrekturläsning kommer ert material att bedömas som varandes av antingen kommersiell eller redaktionell karaktär. Vid det förstnämnda kommer en markering om kommersiellt innehåll att synas intill det slutpublicerade inlägget.

Avsändarskap

Alla inlägg inrymmer en offentlig avsändarspalt som synliggör den som producerat inlägget och står bakom dess innehåll. Märkningen tas från aktuella inmatade avsändaruppgifter i dennes användarsida. Även eventuella sponsrande bolag kan vid förekomst komma att visas i anslutning till kommersiella inlägg som även dessa skall vara korrekt märkta i användarsidan. Anonyma publiceringar är ej möjliga och användaren garanterar med sin medverkan att dennes inmatade identitet stämmer överens med verkligheten.

Sedlighet

Alla inlägg skall hålla en värdig ton. Inlägg som innehåller hot, grova osanningar eller som riktar osaklig missaktning mot tredje part accepteras ej och kan leda till avstängning. Svordomar och grovt språk undanbedes, likaså inlägg som medvetet stör sakliga replikskiften.Allmänna villkorKontoinnehavare

Du försäkrar att du är minst 15 år fyllda. Vi tillåter bara ett användarkonto per användare. En fungerande e-post adress skall anges vid registrering. I de fall juridisk person står som kontoägare skall organisation angiven tillsammans med korrekt organisationsnummer tydligt i ombudets profiluppgifter.


Ansvar & upphovsrätt

Du är själv ansvarig för allt du skriver och förväntas följa föreliggande regelverk såväl som Sveriges författningssamling, SFS. Det är inte tillåtet publicera material som är skyddat av internationella upphovsrättslagar och som är skapat av någon annan person än dig själv. Vid citering skalll urspringskällan återget i fulltext. Upphovsrättskyddat material som delges, exempelvis logotyper eller grafiskit material, kommer att inrymmas intill publicerade inlägg i syfte att tydliggöra avsändare till aktuellt matrial.

Ändring i regelverk

Det är användarens anvar att hålla sig uppdaterad med eventuella ändringar i reglerna. Ändringar kan ske utan förvarning men finns tillgängliga att läsa 10 dagar innan de träder i kraft. Om man motsätter sig de nya reglerna kan man välja att avsluta sitt medlemskap. Inlägg går ej att redigera och anspårk kan heller ställas. Admin äger rätten att justera rubriker och detaljer.

Avstängning

Administratörer, Forumledare och Moderatorer har rätt att när som helst och utan förvarning redigera eller ta bort inlägg, bilder, utfärda varningar, utesluta och blockera användare. I vissa fall anmäls även regelbrott och överträdelser till användarens internetleverantör. Användare som är inaktiva under en lång period (f.n 90 dagar) eller inte kan nås på sin angivna e-post kommer att raderas.

Den som frivilligt önskar stänga av sitt konto skall meddela sin uppsägning skriftligt till info@svbrf.com. Tjänsten har en tre månaders uppsägningstid, avtal som ej sägs upp förlängs på kvartalsbasis. I samband med uppsägning sammanställs en bekräftelse på uppsägning med information om vilket datum tjänsten upphör att gälla, samt en slutfaktura med kvarvarande belopp att betala (5400 SEK per månad om inget annat överenskommits).

Regelöverträdelser

I de fall där regler bryts eller överträdelser är så grova att de kan leda till straff enligt SFS, anmäls detta till polis. Användaren avstängs omedelbart och anmäls även till sin internetleverantör.AnsvarsfriskrivningÄgande av inlägg

Alla rättigheter till framtaget kommersiellt material ägs av SVENSKA BRANSCHFORUM AB med avsändarens fria disponeringsrätt då fullständig källhänvisning alternativt webbläkning anges i anslutning till materialet. Bolaget ansvarar fullt ut för att svensk lag upprätthålls vad gäller artikelns innehåll liksom grafiska intryck.

Regresstalan

SVENSKA BRANSCHFORUM AB förbehåller sig rätten att föra regresstalan mot Bolaget för det fall att den av Bolaget producerade artikeln skulle leda till att någon typ av anspråk både vad gäller den innehållsmässiga delen av artikeln men även avseende det grafiska intryck som artikeln förmedlar riktas mot.PersonuppgiftshanteringPersonuppgiftsansvar

Insända kontaktregister skall SVENSKA BRANSCHFORUM AB erhålla med anledning av att tillförse spridning för avsändares inlägg publicerat i plattformen. Användare är personuppgiftsansvarig och det åligger denne självt att inhämta samtycke, om sådant krävs för utskick och kontakt till insända register. SVENSKA BRANSCHFORUM AB skall i inget avseende hållas ansvariga för det fall att samtycke inte inhämtats av användaren. Registrerad information kommer att behandlas som personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

Registerföring och personuppgiftsskydd

SVENSKA BRANSCHFORUM AB behandlar alla kunduppgifter elektroniskt och uppgifterna används bland annat för att förse användare med information om företagets produkter, tjänster eller erbjudande i allmänhet eller för att fullgöra kundrelationens åtagande. Genom att du registrerar dina personuppgifter ger du samtidigt ditt samtycke till att dina uppgifter sparas. Personlig information samlas endast in när du själv tillhandahåller denna information, till exempel i samband med registrering när du fyller i formulär eller när du beställer information. Dina personuppgifter lagras och används under den tid du har ett aktivt engagemang hos SVENSKA BRANSCHFORUM AB och för en tid därefter.

Datalagring och avregistrering

Skulle du vilja avregistrera dig från att mottaga information från SVENSKA BRANSCHFORUM AB kan du göra så genom att kontakta oss på info@svenskabranschforum.se där du även kan begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter tas bort eller ändras. Du har rätt att efter skriftlig undertecknad begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Denna information är kostnadsfri och du kan begära det en gång per kalenderår.